กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ


แผนการดำเนินการโครงการ e-Learning เรื่อง สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินการ มีดังนี้

วัน/เดือน/ปี แผนการดำเนินการ
เมษายน ๒๕๕๗
- จัดทำเนื้อหาหลักสูตร e-Learning สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น
- ออกแบบบทเรียน
- ออกแบบสื่อการเรียน
- ผลิตบทเรียนออนไลน์
- นำขึ้นระบบอินเตอร์เน็ต http://breeding.dld.go.th/biodiversity/new%20elearning/index2.html
๑ พฤษภาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

- รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ (โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา) ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

- ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง http://breeding.dld.go.th/biodiversity/new%20elearning/index2.html

๑ มิถุนายน-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗
- จัดการเรียน e-Learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น ให้กับครูและนักเรียน
๑ มิถุนายน- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

-สอบประเมินผลหลังเรียนหลักสูตร e-Learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

-ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ จัดการเรียนการสอน ผ่านระบบของเว็บไซต์ http://breeding.dld.go.th/biodiversity/new%20elearning/index2.html

-นักเรียนสามารถใช้เว็บไซต์ http://breeding.dld.go.th/biodiversity/new%20elearning/index2.html  เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้

 

 

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922