หน้าหลัก e-Learning

บทนำ


         หลักสูตรการเรียนทางไกลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ หรือ E-Learning "ฝึกทักษะทำข้อสอบภาษาอังฤษ" เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และ การทำข้อสอบภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประกอบด้วย 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วย 2 part คือ 1.) Listening Comprehension และ 2. Reading Comphrehension

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922