กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 0-6534922


สัตว์พื้นเมืองไทย
สัตว์พื้นเมืองไทย

บทเรียน / แบบทดสอบหลังเรียน


กระบือ- เอกสาร PDF

- เอกสารPowerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


ไก่พื้นเมือง

- เอกสาร PDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


แพะพื้นเมือง

- เอกสาร PDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


สุกรพื้นเมือง


- เอกสาร PDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


โคพื้นเมือง

- เอกสาร PDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922