กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922


สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

สัตว์เลี้ยงไทย

บทเรียน / แบบทดสอบหลังเรียน

บทนำ: สัตว์เลี้ยงไทย (PDF)


สุนัขไทย- เอกสารPDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


แมว

- เอกสารPDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


นก

- เอกสารPDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน


ไก่แจ้

- เอกสารPDF

- เอกสาร Powerpoint

- แบบทดสอบหลังเรียน

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922