กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

โครงการ e-Learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นให้กับ ครู นักเรียน

สังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
**********************************

1. หลักการและเหตุผล
       พันธุ์สัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น เป็นทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศไทยปัจจุบันสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ถูกนำมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในขณะเดียวกันพันธุกรรมสัตว์ดังกล่าวกำลังถูกคุกคามจากการที่ภาคปศุสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้จำนวนสัตว์พื้นเมืองเหล่านี้ลดจำนวนลงอย่างลวดเร็วดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์เหล่านั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์ประจำถิ่นตลอดจนต้องมีการนำความรู้ทางด้านวิชาการ ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดให้เยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าของพันธุกรรมปศุสัตว์เหล่านั้นปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆของสถาบันการศึกษาประเทศไทย ดังนั้น การใช้ e-Learning เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น เพื่อให้ เยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับต่างๆได้มีความรู้และเห็นถึงความสำคัญของพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นเหล่านั้น
        กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ โดยผ่านโครงการ e-Learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่นให้กับ ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์เหล่านั้น ให้กับเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์ประจำถิ่นต่อไป

 2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักและเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรพันธุกรรมด้านปศุสัตว์ประจำถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหนที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์เหล่านั้น เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อการบูรณาการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. วิธีการดำเนินการ     

กลุ่มเป้าหมาย: ในปีงบประมาณ 2556 คือ ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยแยกเป็นกลุ่ม ครู และ นักเรียน ดังนี้

 1. ครู 200 คน 
 2. นักเรียน 200 คน 

4. ระยะเวลา
เริ่มดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2556 – 2560 โดยแบ่งเป็นแผนการดำเนินการ ดังนี้
-  ปีงบประมาณ 2556 (ก.ย. 2556) จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 400 คน แบ่งเป็น ครู 1 รุ่น (200 คน) และ นักเรียน 1 รุ่น (200 คน)
-  ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,600 คน แบ่งเป็น ครู 4 รุ่น (800 คน) และ นักเรียน 4 รุ่น (800 คน)
-  ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,600 คน แบ่งเป็น ครู 4 รุ่น (800 คน) และ นักเรียน 4 รุ่น (800 คน)
-  ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,600 คน แบ่งเป็น ครู 4 รุ่น (800 คน) และ นักเรียน   4 รุ่น (800 คน)
-  ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,600 คน แบ่งเป็น ครู 4 รุ่น (800 คน) และ นักเรียน 4 รุ่น (800 คน)

5. งบประมาณ
แบ่งเป็นค่าเอกสารเพื่อการผลิตบทเรียน e–Learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น ดังนี้

 1. ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท      รวมเป็นเงิน                 2,000 บาท
 2. ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท      รวมเป็นเงิน                8,000 บาท
 3. ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท      รวมเป็นเงิน                 8,000 บาท
 4. ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท      รวมเป็นเงิน                8,000 บาท
 5. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท      รวมเป็นเงิน                 8,000 บาท

                                                                   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น           34,000 บาท

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 1. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

7. ที่ปรึกษาโครงการ

 1. นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ               อธิบดีกรมปศุสัตว์
 2. นายอยุทธ์  หรินทรานนท์                 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 3. นายทศพร  ศรีศักดิ์                           ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 4. ปศุสัตว์จังหวัด

8. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

 1. นางสาวกัลยา  บุญญานุวัตร      ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 2. นายภิญโญ  เหลืองมณีเวชย์     ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
 3. นายธีรภัทร์  พินสะยัง                ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
 4. นายกฤษดา  บรรเทิงจิตต์         ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

9. การติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทร.0 -2653-4444 ต่อ 3213, โทรสาร.0- 2653- 4922
E-mail:  Breeding7@dld.go.th

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรพันธุกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น เกิดความรักความหวงแหนที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
  • สามารถอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมปศุสัตว์ประจำถิ่นของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

   

   

 
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-6534444 ต่อ 3213 แฟกซ์ 02-6534922